Bazy miesiąca: filozofia i religia

W miesiącu wrześniu Biblioteka Jagiellońska prezentuje następujące bazy z dziedziny filozofii i religii:

  • bazy zakupione: Arystoteles Latinus Centre, Monumenta Germaniae Historica
  • bazy w wolnym dostępie: Święci i Błogoslawieni, Zintegrowana Baza Tekstów Papieskich

BAZY ZAKUPIONE

Arystoteles Latinus Centre

Jest to kompletny zbiór średniowiecznych przekładów dzieł Arystotelesa zawierający przede wszystkim krytyczne wydania tekstów opublikowanych w seriach łacińskich (elektroniczna wersja nie jest identyczna z drukowanymi publikacjami). Baza może usprawnić zbadanie recepcji myśli Arystotelesa w wiekach średnich przez pasjonatów tematyki filozoficznej, historycznej, religijnej. Pozwala zapoznać się z czołowymi przekładami Stagiryty z kręgu cywilizacji łacińskiej w tym okresie. Baza umożliwia wyszukiwanie poprzez wskazanie okresu, autora, tytułu, wieku, klucza (np. translacje tekstu Arystotelesa, komentarz do tekstu, języka oryginału, do jakiego dzieła Arystotelesa się odnosi, jak również łączenie tych kategorii. Ułatwia też przeszukiwanie oraz łączenie z bazami: Library of Latin Texts, the Monumenta Germaniae Historica i Archive of Celtic-Latin Literature.

Informacje o bazie:

http://www.brepolis.net/pdf/Brepolis_ALD_EN.pdf

Pomoc do bazy:

http://clt.brepolis.net/ald/manuals/manual_en.pdf

Monumenta Germaniae Historica

To zbiór źródeł historycznych, statutów, tekstów prawniczych, listów, tekstów politycznych oraz literatury średniowiecznej. Baza zawiera ponad 1450 tekstów. Pozwala też zapoznać się też z religijnością i religią doby średniowiecza. Składa się z pięciu zasadniczych części zgodnych z jeszcze XIX-wiecznym podziałem: Pisarzy, Prawa (akty prawne), Dokumenty, Listy, Antyki (np. świadectwa poetyckie). Wyodrębniono także szóstą część: Varia. Owa edycja źródłowa posłuży w doskonaleniu się w praktyce mediewistycznej, ale adresowana jest nie tylko do historyków, pozwala poznać ówczesny świat organizowany przez chrześcijańskie sacrum. Baza umożliwia wyszukiwanie m.in. poprzez podanie okresu, autora, tytułu czy stulecia. Do bazy dołączone są linki do Database of Latin Dictionaries. Umożliwia symultaniczne wyszukiwanie wraz z bazami: the Library of Latin Texts, the Aristoteles Latinus Database i Archive of Celtic-Latin Literature.

Informacje o bazie:

http://www.brepolis.net/pdf/Brepolis_MGH_EN.pdf

Pomoc do bazy:

http://clt.brepolis.net/emgh/manuals/manual_en.pdf

BAZY W WOLNYM DOSTĘPIE

Święci i Błogoslawieni

Baza dokumentów beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie opracowana została przez Bibliotekę Narodową. Baza pozwala użytkownikom na zapoznanie się z dokumentami procesów beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych, będących w posiadaniu Uniwerstytetu. Baza zawiera odniesienia do 484 dokumentów (można uzyskać np. informacje o diecezji, gdzie odbył się proces beatyfikacyjny, tytulaturze osoby wyniesionej na ołtarze, rodzaju, miejscu i roku wystawienia dokumentu). Szczególnie warto ją polecić studentom teologii i religioznawstwa (np. odeśle do dokumentów procesowych Faustyny Kowalskiej i Adama Chmielowskiego). Baza umożliwia wyszukiwanie proste (za pomocą kryteriów takich jak: nazwisko, diecezja pochodzenia, ewentualnie tytulatura) i zaawansowane (według wielu indeksów lub w oparciu o cytat tekstu zawartego w dokumencie).

Zintegrowana Baza Tekstów Papieskich

Zawiera wszystkie encykliki i adhortacje Jana Pawła II, przemówienia i orędzia papieża z okazji kolejnych Światowych Dni Młodzieży oraz homilie i przemówień z pielgrzymek do Polski - wraz z dodanym indeksem. W najbliższej przyszłości planowana jest indeksacja wybranych listów apostolskich i homilii z pielgrzymek poza Polską. Baza pozwala zapoznać się z najważniejszymi dokumentami pastoralnymi Jana Pawła II, umożliwia badanie jego fenomenu w kontekście oddziaływania na Polskę, jak również szerzej na świecie. Stwarza szansę śledzenia myśli papieskiej zarówno w dokumentach kościelnych skierowanych ku duchowieństwu, jak i świeckim. Baza umożliwia wyszukiwanie proste (poprzez wskazanie słów zawartych w danym dokumencie i/lub wśród haseł przypisanych do dokumentu) i zaawansowane (poprzez zawężenie cech dokumentu, np. przez miejsce czy rok), umożliwia też wyszukiwanie zacytowanych przez papieża fragmentów Pisma Świętego oraz najważniejszych dokumentów Kościoła katolickiego.

Wszystkie pytania dotyczące baz z zakresu filozofii, religii, oświaty i pedagogiki prosimy kierować na adres e-mail: bartlomiej.gapinski@uj.edu.pl lub do Sekcji Informacji Naukowej (e-mail: oinka@uj.edu.pl, tel. 12 663-35-11, p. Bartłomiej Gapiński).

Data opublikowania: 06.09.2017
Osoba publikująca: Mirosław Kubic