Zapytanie ofertowe

Dyrekcja Biblioteki Jagiellońskiej zwraca się z zapytaniem o cenę usługi polegającej na zabezpieczeniu pomieszczeń Sekcji Reprografii Biblioteki Jagiellońskiej, zgodnie z załączoną specyfikacją.

Na oferty oczekujemy do dnia 22.11.2017r.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela 

Dariusz Bylica tel.506006527

Zabezpieczenie pomieszczeń Sekcji Reprografii - zapytanie ofertowe

Zamówienie związane jest z realizacją projektu pt. „Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej”, współfinansowanego w ramach poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępniania zasobów kultury” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa na podstawie Umowy nr POPC.02.03.02-00-0017/16-00

Data opublikowania: 07.11.2017
Osoba publikująca: Mirosław Kubic