Działalność Upowszechniająca Naukę

Działalność Upowszechniająca Naukę (DUN) to program finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Polega na realizacji zadań wspierających rozwój polskiej nauki poprzez jej upowszechnianie, promocję i popularyzację.  W ramach finansowania z programu DUN przewidziano  środki dla  bibliotek naukowych, m.in. na opracowywanie i udostępnianie w postaci elektronicznej informacji o naukowych zasobach bibliotecznych oraz na działalność wydawniczą. Biblioteka Jagiellońska zadania w ramach programu DUN realizuje od 2011 roku.

 

Zadanie realizowane w latach 2017/2018 w ramach umowy 660/P-DUN/2017

I. Rozbudowa bazy Komputerowego Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ – książki z lat 1950-1989 – kontynuacja.

Celem zadania jest kontynuacja (realizowanego od 2011 r.) retrospektywnego opracowania i  udostępnienie w sieci rozległej informacji w postaci elektronicznej o 10 000 książek wydanych w latach 1950-1989.

Wartość całkowita projektu: 278 765 zł

 

Zadania realizowane w  latach 2016/2017 w ramach umowy nr 523/P-DUN/2016

I. Prace naukowe uczelni polskich wydane w latach 1950-1989.

Celem zadania jest udostępnienie informacji o unikatowym ze względu na stopień kompletności zbiorze prac naukowych, opublikowanych w latach 1950-1989, ze wszystkich dziedzin nauki uprawianych na polskich uczelniach. Realizacja zadania umożliwi utworzenie 8 000 opisów bibliograficznych prac naukowych.

II. Rozbudowa bazy Komputerowego Katalogu Zasobów Bibliotek UJ – książki z lat 1950-1989 – kontynuacja.

Celem zadania jest kontynuacja (realizowanego od 2011 r.) retrospektywnego opracowania i udostępnienie w sieci rozległej informacji w postaci elektronicznej o 10 000 książek wydanych w  latach 1950-1989.

III. Katalog dokumentów oryginalnych elektronicznie (born digital) oraz analogowych dokumentów audiowizualnych i udostępnienie ich w postaci cyfrowej na platformie JBC

Celem zadania jest opracowanie i konwersja na postać cyfrową, zabezpieczającą przed utratą treści, analogowych dokumentów audiowizualnych oraz rozbudowa Wirtualnych Zasobów Biblioteki Jagiellońskiej na platformie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej.

 Wartość: całkowita projektu: 457 603 zł

 

Zadania realizowane w latach 2015/2016 w ramach umowy nr 722/P-DUN/2015 oraz 1073/P-DUN/2015

I. Czasopisma XIX i początku XX w. – rozbudowa KKZBUJ o rekordy bibliograficzne dot. czasopism wydanych do 1939 r. – kontynuacja.

Biblioteka Jagiellońska posiada jeden z najcenniejszych zbiorów gazet i czasopism, w tym 935 tytułów, które znajdują się tylko w Bibliotece Jagiellońskiej. Zadanie dotyczyło retrokonwersyjnego opracowania 600 unikatowych tytułów czasopism.

II. Katalog proweniencji i opraw inkunabułów ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej - kontynuacja.

Zadanie to jest kontynuacją i rozszerzeniem przedsięwzięcia realizowanego od 2012 r. Jego celem jest udostępnienie kompleksowo opracowanej bazy danych 700 inkunabułów Biblioteki Jagiellońskiej, która posiada największą w Polsce kolekcję książek z pierwszego okresu istnienia druku.

III. Katalog proweniencji i opraw druków XVII-wiecznych ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej – kontynuacja .

Niniejsze zadanie to kontynuacja i rozszerzenie opracowywanego od kilku lat elektronicznego katalogu starodruków wydanych w XVII wieku. Efektem zadania jest stworzenie elektronicznego katalogu obejmującego 1 000 opisów proweniencji i opraw dla druków XVII-wiecznych.

Wartość całkowita projektu: 122 293 zł

 

W latach wcześniejszych dzięki dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zrealizowano min. takie zadania jak:

  • Katalog krakowskich druków muzycznych wydanych po roku 1800 (zadania realizowane w 2012 r. w ramach umowy nr 980/P-DUN/2012). W ramach zadania sporządzono 405 nowych rekordów bibliograficznych dla druków muzycznych.
  • Katalog druków XVII wieku ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej (zadania realizowane w 2011 r. w ramach umowy nr 1032/P-DUN/2011). W ramach zadania sporządzono 2 000 oryginalnych opisów bibliograficznych dla starych druków.
  • Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej. Nr 11435-11862. Archiwum Domowe Pawlikowskich. Cz. II (zadanie realizowane w 2012 r. w ramach umowy nr 980/P-DUN/2012). W ramach zadania przygotowano publikację Inwentarza rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej nr 11435-11862. Archiwum Domowe Pawlikowskich. Część II (21 arkuszy wydawniczych) i wydrukowano łącznie 500 egzemplarzy Inwentarza.

Wszystkie w/w zadania finansowano ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na Działalność Upowszechniającą Naukę.