Salon Literacki Jagiellonki - "Czy da się zakończyć tę grę?" - spotkanie połączone z promocją książki Małgorzaty Michel

Termin: 09.03.2017
Miejsce: Biblioteka Jagiellońska, Kraków, ul. Oleandry 3, sala konferencyjna, godz. 17.00, wstęp wolny
Organizator: Biblioteka Jagiellońska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Biblioteka Jagiellońska i Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają na spotkanie "Czy da się zakończyć tę grę?" połączone z promocją książki Małgorzaty Michel "Gry uliczne w wykluczenie społeczne w przestrzeni miejskiej. Perspektywa resocjalizacyjna".

W spotkaniu udział wezmą:  dr hab. Marta Smagacz-Poziemska (Instytut Socjologii UJ), Wojciech Wilczyk (fotograf, artysta, autor albumu „Święta Wojna”), Beata Sierocka i Marcin Drewniak (założyciele Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL w Krakowie) oraz Autorka. Spotkanie poprowadzi: dr Anna Fin (Instytut Filozofii i Socjologii UP).

Małgorzata Michel stawia sobie za cel „zaprezentowanie zjawiska specyfiki wykluczenia społecznego w przestrzeniach miejskich poprzez badanie symboli i inskrypcji pozostawionych na murach przez dzieci ulicy i członków gangów młodzieżowych, […] które są niezbywalnym elementem prowadzonych w przestrzeniach miejskich »gier ulicznych« w wykluczenie społeczne, pełnią funkcje socjalizacyjne, stanowią element strategii i podejmowanych na scenie wykluczeń ról społecznych, tworzą kulturę wizualną ulicy, a przez to są »grypsem« drugiego życia miasta”. Z tak nakreślonych badań i analiz Autorka wyprowadza wiele wniosków dla pedagogiki resocjalizacyjnej w działaniu, kreującej odpowiednie procesy wychowawczego oddziaływania w wykluczonych przestrzeniach miejskich, odwołując się w tym względzie zwłaszcza do paradygmatu interpretatywnego i mieszczących się w nim założeń symbolicznego interakcjonizmu, a także do dokonań pedagogiki społecznej w zakresie meliorowania i przekształcania zaniedbanych kulturowo środowisk wychowawczych, opierając się na potencjale pedagogicznym tych społeczności.

Książka "Gry uliczne w wykluczenie społeczne w przestrzeni miejskiej" wnosi do pedagogiki resocjalizacyjnej ważne wątki teoretyczne wyjaśniające mechanizmy marginalizacji oraz wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży żyjących i wychowujących się w szczególnie upośledzonych socjalnie i kulturowo rejonach wielkich miast. Autorka analizuje również liczne przesłanki prakseologiczne do kreowania odpowiednich oddziaływań resocjalizacyjnych skoncentrowanych nie tyle na wykolejonych społecznie jednostkach, ile na zdezorganizowanych czy też dysfunkcjonalnych środowiskach wychowawczych, jakimi pozostają analizowane w pracy dzielnice miast.

Proponowane przez Małgorzatę Michel rozwiązania kreujące działania resocjalizacyjne wykorzystujące potencjały tkwiące w wykluczonych przestrzeniach miast wnoszą do teorii i praktyki resocjalizacyjnej niezmiernie ważny i niestety dość niechętnie podejmowany wątek badawczy i aplikacyjny. Z tego też względu uznaję rozprawę za dzieło oryginalne i wnoszące nowe wątki teoretyczno-metodologiczne i prakseologiczne dla współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej.

Z recenzji prof. dr. hab. Wiesława Ambrozika

Data opublikowania: 23.02.2017
Osoba publikująca: Mirosław Kubic