Wystawa - "Rok Zamenhofa pod patronatem UNESCO - w 100 rocznicę śmierci"

Termin: 11.03.2017 - 31.03.2017
Miejsce: Biblioteka Jagiellońska, hol główny, wejście od ul. Oleandry 3
Organizator: Biblioteka Jagiellońska

Wystawa prezentowana jest w holu głównym Biblioteki Jagiellońskiej (wejście od ul. Oleandry 3) w godzinach otwarcia Biblioteki, w dniach 11-31.03.2017

Eksponaty pochodzą z Biblioteki Jagiellońskiej, a także z prywatnej kolekcji  Marii Majerczak.

Uroczystość otwarcia wystawy -  sobota, 11 marca, godz. 13:00, Biblioteka Jagiellońska (wejście od ulicy Oleandry)

Program:

I część - 13:00  Sala konferencyjna Biblioteki -

  • Życie i dzieło L. Zamenhofa - wstęp i prowadzenie: Maria Majerczak, wykładowca UJ, kurator wystawy; współpraca -  Koło Naukowe Esperantystów UJ
  • Otwarcie wystawy przez Dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej prof. dr hab. Zdzisława Pietrzyka.
  • Zwiedzanie wystawy.

II część - PIEC'Art Acoustic Jazz Club, ul. Szewska 12

  • 15:30 - koncert pianistyczny - Artur Zwolski

Wystawa poświęcona jest dziełu twórcy języka międzynarodowego ESPERANTO, którego idea powstała w umyśle wrażliwego chłopca, a którym dziś mówią miliony ludzi na wszystkich kontynentach. Idea ta zrodziła się w sytuacji codziennej obserwacji konfliktów międzyludzkich, występujących w wielonarodowościowym Białymstoku, a wynikających  z różnic językowych i braku możliwości porozumienia  się mieszkańców tego samego miasta. Już wtenczas powzięte przez chłopca postanowienie połączenia ludzi wspólnym językiem zostało zrealizowane aktywnością jego całego życia.

Ważną częścią ekspozycji są pierwsze podręczniki języka (1887, 1888) oraz dzieła oryginalne i przekłady Ludwika Zamenhofa, z XIX i początku XX wieku, pochodzące głównie ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej. Są wśród nich tłumaczenia Szekspira (“Hamlet”, przełożony już w 1894 r.), Moliera, Schillera, Gogola i in., wydane w tamtych czasach przez paryskie wydawnictwo Hachette. Wśród innych ciekawych eksponatów można będzie zobaczyć utwory poetyckie, wybrane z twórczości autora esperanta, a także spośród utworów poświęconych Mistrzowi przez największych, bardziej współczesnych poetów tego języka.

Nie zabraknie ciekawostek, których nie ujawniamy... Zaś wśród  materiałów graficznych będą pokazane m.in. pocztówki i zdjęcia pomników naszego wielkiego Rodaka oraz ulic, placów i in. miejsc związanych z twórcą esperanta lub Językiem Międzynarodowym (ZEOj), wybranych spośród ok. 1000 takich obiektów, znajdujących się w miastach i miasteczkach, na wszystkich kontynentach.

UNESCO uczciło tego Wielkiego Człowieka, obejmując patronatem obchody 100 rocznicy jego śmierci.

 

La ekspozicio estas dediĉita al la verko de la kreinto de la internacia lingvo ESPERANTO, kies ideo ekestis en la menso de la sentema knabo, kaj kiun lernis milionoj da homoj en ĉiuj kontinentoj. Ĉi tiu ideo naskiĝis en la situacio de ĉiutaga observado de interhomaj konfliktoj en la plurnacia Bjalistoko, rezultantaj de lingvaj diferencoj kaj manko ĉe la loĝantoj de la sama urbo de interkompreniĝ-eblo. La jam tiam farita de la knabo decido kunigi la homojn per komuna lingvo estis realigita per la aktivado dum lia tuta vivo.

Gravan parton de la ekspozicio konsistigas la unuaj lernolibroj de la lingvo (1887, 1888) kaj verkoj de L. Zamenhof, originalaj kaj tradukaj, publikigitaj en la 19-a kaj komence de la 20-a jarcentoj, venantaj ĉefe el la librokolekto de la Jagelona Biblioteko. Estas inter ili tradukoj el Ŝekspiro (“Hamleto”, esperantigita jam en 1894), Moliero, Schiller, Gogol k.a., aperigitaj en tiu epoko de la pariza eldonejo Hachette.

Inter aliaj atentindaĵoj eblos vidi poeziaĵojn, elektitajn el la verkaro de Zamenhof mem kaj inter poemoj pri la Majstro, verkitaj de la plej grandaj poetoj de la lingvo Esperanto de la lastaj jardekoj.

Ne mankos interesaĵoj, kiujn nun ni ne malkovras… Kaj inter grafikaĵoj estos vidigitaj i.a. poŝtkartoj kaj fotoj de monumentoj al nia granda samlandano, same kiel tiuj de stratoj, placoj kaj aliaj lokoj ligitaj kun la kreinto de Esperanto aŭ la Internacia Lingvo (ZEO-j), elektitaj inter ĉ. 1000 tiaj objektoj, troviĝantaj en urboj kaj urbetoj, en ĉiuj kontinentoj.

UNESKO honoras tiun Grandan Homon per patroneco de la festado de la 100-a datreveno de lia morto.

Data opublikowania: 06.03.2017
Osoba publikująca: Mirosław Kubic